Algemene verkoopvoorwaarden (09/2020)

1. Reikwijdte

1.1 Uitsluitend onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing; voorwaarden van de koper, die in strijd zijn met, of afwijken van, onze algemene verkoopvoorwaarden, worden door ons niet erkend, tenzij we uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd met hun geldigheid. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn ook dan van toepassing, als wij de levering aan de koper uitvoeren zonder expliciet te verwijzen naar onze algemene verkoopvoorwaarden, terwijl wij weten, dat de voorwaarden van de koper in strijd zijn met, of afwijken van, onze algemene verkoopvoorwaarden.

1.2 Onze algemene verkoopvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige zakelijke relaties met de koper. Alle contracten komen uiterlijk op het moment van levering tot stand.

1.3 Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op een consumentenkoop in de zin van artikel 7:5 BW. Uitzondering hierop is de situatie, zoals geregeld onder Punt 3.4, deze bepaling is derhalve wel van toepassing in geval van een consumentenkoop.

2. Sluiten van het contract

2.1 Indien een bestelling te kwalificeren is als een bindende aanbieding , dan kunnen we deze binnen twee weken aannemen.

2.2 Onze medewerkers zijn niet bevoegd om mondelinge afspraken te maken, die afwijken van eerdere schriftelijke contractuele afspraken, noch zijn zij bevoegd om bindende toezeggingen te doen die verder gaan dan deze schriftelijke afspraken.

2.3 Wij behouden ons de eigendomsrechten en auteursrechten voor op berekeningen en op mededelingen over de samenstelling van de door ons geleverde artikelen en op andere documenten; ze mogen niet aan derden ter inzage worden gegeven.

3. Prijzen en betaling

3.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn onze prijzen inclusief transportkosten.

3.2 De wettelijk geldende omzetbelasting is niet in onze prijzen inbegrepen; deze wordt, berekend naar het wettelijk tarief, apart op de factuur vermeld. Verder kunnen er ook aanvullend verplichte wettelijke heffingen in rekening worden gebracht.

3.3 Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, is de aankoopprijs zonder verdere aftrek verschuldigd bij levering van onze goederen.

3.4 Wordt ons door de koper een SEPA-domiciliëringsmandaat verstrekt, dan geldt als termijn voor het ontvangen van de benodigde voorinformatie (pre-notificatie) één (1) dag voor de vervaldatum van het verschuldigde bedrag.

3.5 De koper heeft alleen recht op verrekening en het gebruik van een retentierecht, als zijn tegenvorderingen wettelijk vastgesteld, onbetwist, of door ons erkend zijn. Deze beperking geldt niet voor claims van de koper op basis van gebreken die voortkomen uit dezelfde contractuele relatie als onze vordering.

3.6 Facturen/bankafschriften gelden als geaccepteerd, voor zover er niet binnen een maand na factuurdatum bij ons schriftelijk bezwaar tegen is gemaakt. Voor naleving van de betalingstermijn is de datum bepalend waarop wij de betaling ontvangen. Deze regeling wordt op facturen/bankafschriften uitdrukkelijk vermeld.

3.7 Bestaan er gerechtvaardigde twijfels over de solvabiliteit van de koper – met name op basis van betalingsachterstand, of in geval van beslaglegging op onze bestaande vorderingen op de koper door derden – waardoor onze vorderingen in gevaar komen, dan kunnen wij, onder voorbehoud van verdere claims, de verleende betalingsvoorwaarden intrekken en onze vorderingen onmiddellijk doen gelden. Daarnaast kunnen we aan leveringen een voorschot of borgbetaling koppelen. Overeengekomen rekening-courantratio’s kunnen met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

4. Levering

4.1 Partijen komen de plaats overeen waar wij de bestelling leveren. Het risico van de goederen gaat over op het moment dat deze op de overeengekomen plaats zijn geleverd en gelost.

4.2 Onze aansprakelijkheid voor vergoeding van vertragingsschade (schadevergoeding naast de service) is, in geval van vertraging als gevolg van nalatigheid, beperkt tot totaal 5% van de waarde van dat deel van de totale levering, dat als gevolg van de vertraging niet, of niet tijdig volgens de overeenkomst, kan worden gebruikt. Dit geldt niet voor de onder Punt 8.3 geregelde gevallen.

4.3 We behouden ons het recht voor om binnen de kaders van de in de handel gebruikelijke toleranties (± 5%) af te wijken van de bestelde hoeveelheden. Het door ons vastgestelde gewicht is hierbij doorslaggevend. Wij leveren goederen van gezonde en onbedorven handelskwaliteit. We hebben het recht om de samenstelling van onze goederen te wijzigen, ook zonder de koper hiervan op de hoogte te stellen, op voorwaarde dat de wijziging voor de koper, rekening houdend met de wederzijdse belangen, redelijk is. Dit vereist met name, dat de factoren die de waarde van onze goederen bepalen, onaangetast blijven. De adviezen die wij geven in verband met de levering van onze goederen, worden door ons naar beste weten en ervaring verstrekt. Alle details en informatie in verband met elke individuele levering gelden als niet bindend en ontslaan de koper niet van zijn eigen, onmiddellijk door te voeren controles, tests en proeven. Bij het gebruik van onze goederen is de koper verantwoordelijk voor het naleven van wettelijke en officiële voorschriften.

4.4 Het naleven van leverings- en voltooiingsdatums veronderstelt een tijdig en behoorlijk nakomen van de verplichtingen door de koper. De levertijd begint niet, voordat de koper de eventueel noodzakelijke documenten, vergunningen en vrijgaven heeft verstrekt en een overeengekomen aan- of vooruitbetaling is ontvangen.

4.5 Wij bevinden ons onder meer, maar niet uitsluitend in de situatie van overmacht, indien sprake is van oorlog, staking, wettige uitsluiting, gebrek aan grondstoffen en energie, operationele en verkeersstoringen, bevelen van hoger hand, wettelijke of administratieve maatregelen, alsook alle andere gevallen van overmacht - ook bij onze leveranciers - die het nakomen van onze leveringsverplichtingen belemmeren. Onverminderd de overige rechtsgevolgen van overmacht, ontslaan voornoemde gevallen ons, voor de duur van de storing en de omvang van de gevolgen, van de verplichting om te leveren en verlengen deze de leveringstermijn op passende wijze. Indien dergelijke gebeurtenissen meer dan twee maanden duren, heeft elke partij het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de koper recht heeft op een schadevergoeding.

4.6 Mochten wij onze levering niet kunnen uitvoeren, omdat we, buiten onze schuld, geen leveringen ontvangen van onze leverancier, ook al hebben we met de leverancier een congruent dekkingscontract (B2B gecontracteerd)gesloten voor de te leveren goederen, dan hebben wij het recht om het contract te ontbinden. Doet een dergelijk geval zich voor, dan zullen wij de koper onmiddellijk informeren dat de bestelde goederen niet beschikbaar zijn en alle reeds geleverde diensten onmiddellijk terugbetalen.

5. Bijzondere bepalingen bij contracten voor levering op afroep

Is in het kader van onze contracten levering op afroep overeengekomen, dan vindt de levering op het overeengekomen adres in gelijke maandelijkse termijnen, op afroep, plaats. De maandelijks op afroep te leveren hoeveelheden moeten door de koper voor het einde van de betreffende maand worden doorgegeven, waarna levering binnen een week na afroep plaatsvindt. Wordt door de koper niet voldaan aan de verplichting tot tijdige afroep, dan kunnen wij de koper een extra termijn van twee werkdagen voor afroep bieden. Verstrijkt de termijn zonder resultaat, dan vervalt het recht op levering van de betreffende deelhoeveelheid en hebben wij, onder de wettelijke voorwaarden, het recht om schadevergoeding wegens niet nakomen van verplichtingen, of vergoeding van kosten, te eisen. Voldoet de koper, ondanks een waarschuwing na de eerste overtreding, in een volgende maand weer niet aan zijn verplichting tot afroep, dan hebben wij het recht om met onmiddellijke ingang de gehele overeenkomst voor alle uitstaande hoeveelheden tot aan het einde van de looptijd op te zeggen. Verdere claims blijven onaangetast.
Blijft de in de eerste helft van de contractperiode daadwerkelijk opgeroepen contracthoeveelheid (werkelijke hoeveelheid) achter bij de voor deze periode overeengekomen contracthoeveelheid (doelhoeveelheid), dan hebben wij het recht (maar zijn niet verplicht) om de voor de resterende contractperiode overeengekomen doelhoeveelheid te verminderen tot de tot dan toe daadwerkelijk afgeroepen hoeveelheid. De aanpassing van de contracthoeveelheid heeft onmiddellijk plaats na afloop van de helft van de contractperiode, door schriftelijke kennisgeving aan de koper. De afroep van de verlaagde doelhoeveelheid dient nog steeds in gelijke maandelijkse termijnen te worden doorgevoerd.
Valt de leveringsdatum voor de laatste afgeroepen hoeveelheid – berekend op basis van een leveringstermijn van een week na de afroep – niet meer binnen de looptijd van het contract en hebben wij met de koper voor de daaropvolgende periode al een nieuw contract gesloten, dan hebben wij het recht om voor de betreffende hoeveelheid de op die datum geldende, in het nieuwe contract overeengekomen, prijs te berekenen. Is er voor de vervolgperiode geen nieuw contract afgesloten, dan zullen partijen in dat geval, voor de betreffende hoeveelheid, een individuele prijsafspraak maken, gebaseerd op de dag van levering en rekening houdend met de ontwikkeling van de marktprijzen.

6. Verplichting om mee te werken

Indien wij het transport uitvoeren, dan dient de koper te zorgen voor een passende en veilige toegang en voor een geschikte losplaats op de afgesproken afleverlocatie. In het bijzonder moet de koper ervoor zorgen dat de toegangsweg het gewicht van het beladen transportvoertuig van ca. 40 ton kan dragen. Bij twijfel hierover dient de koper ons hiervan tijdig op de hoogte te stellen en een alternatieve aanpak of een alternatieve losplaats voor te stellen. Komt de koper zijn verplichting om mee te werken niet naar behoren na, dan is hij tegenover ons aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, tenzij hij niet verantwoordelijk is voor het plichtsverzuim.

7. Garantie

7.1 Bij de garantierechten van de koper wordt ervan uitgegaan, dat hij de geleverde goederen, voor zover in het kader van de normale bedrijfsuitoefening mogelijk is, onmiddellijk na de levering op de juiste wijze controleert op gebreken en dat hij eventuele gebreken onmiddellijk meldt. De melding van gebreken moet schriftelijk gebeuren. Het geleverde artikel dient door de koper bij kleine gebreken, onverminderd zijn overige rechten, te worden aanvaard. Indien de koper ons niet op de hoogte stelt van een gebrek, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gaat om een gebrek dat bij de keuring niet kon worden vastgesteld. Indien een dergelijk gebrek op een later tijdstip aan het licht komt, moet dit onverwijld na de ontdekking ervan worden gemeld; gebeurt dit niet dan worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, zelfs met het oog op dit gebrek. Indien de verkoper het gebrek bedrieglijk heeft verzwegen, kan hij zich niet op deze bepaling beroepen.

7.2 Voor zover er sprake is van een gebrek aan het gekochte artikel of de geleverde diensten, zullen wij, naar eigen goeddunken, opnieuw leveren of het gebrek oplossen. Voor het overige gelden de wettelijke garantierechten, met dien verstande, dat aanspraken op schadevergoeding en onkostenvergoeding alleen gelden volgens de voorwaarden zoals vermeld onder Punt 8.

7.3 Wij zijn er niet aansprakelijk voor of de levering geschikt is voor een door de koper beoogd doel. Noch als dit niet contractueel is overeengekomen, noch als de levering niet in overeenstemming is met wat contractueel is overeengekomen of niet op een normale manier kan worden gebruikt. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de geschiktheid van de goederen voor de productie van GGO-vrije producten in de zin van Verordeningen (EG) nr. 1829/2003 en 1830/2003 niet verschuldigd.

7.4 Bij een klacht over granen en diervoeders, dient de koper - na overleg - direct een monster van tenminste 5 kg te nemen, of te laten nemen door een in opdracht van ons beëdigde monsternemer, en dit aan ons ter beschikking te stellen. Het afnemen van het monster moet, als de koper een ondernemer is, worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden voor monsterafname, zoals deze zijn afgedrukt in de Bijlagen II en III van de standaardvoorwaarden voor de Duitse graanhandel, die de koper op verzoek ter beschikking worden gesteld. Wij hebben het recht om bij het afnemen van het monster aanwezig te zijn, of ons te laten vertegenwoordigen. Monsters moeten worden onderzocht door een analyse-instituut dat overeenkomstig DIN EN ISO 17025/2000 of vergelijkbare normen is geaccrediteerd/gecertificeerd. Andersoortige testresultaten met betrekking tot ongewenste stoffen/contaminanten worden door ons niet erkend. Beide partijen hebben het recht om direct na ontvangst van het attest over de eerste analyse, onder vermelding hiervan aan de wederpartij, een vervolganalyse te laten uitvoeren. Indien de analyses van elkaar verschillen, heeft elke partij het recht om direct na het bekend maken van het tweede analyseresultaat een derde analyse te vragen. In een dergelijk geval, is het gemiddelde van de analyses die het dichtst bij elkaar in de buurt komen doorslaggevend. Bij officiële keuringen van door ons geleverde goederen, moeten wij in elk geval in de gelegenheid worden gesteld om een tegeninspectie uit te voeren en wel door onverwijld een melding en originele tegenmonsters te ontvangen.

7.5 In het geval dat wij niet de producent zijn van het geleverde artikel, maar de goederen kopen bij een toeleverancier, hebben we het recht om onze eigen garantieaanspraken ten opzichte van deze toeleverancier aan de koper over te dragen. De koper accepteert onze overdracht. De koper is verplicht om de aan hem overgedragen garantieaanspraken ten opzichte van de toeleverancier schriftelijk in te dienen en deze af te dwingen. Tot dat moment is het voor de koper niet mogelijk om, in verband met de aan hem overgedragen garantieaanspraken, overeenkomstige claims tegen ons in te dienen. Onze subsidiaire aansprakelijkheid wordt pas dan geldig, als de garantieaanspraken van de koper ten opzichte van de toeleverancier geen resultaat opleveren. Gedurende de periode waarin deze garantieaanspraken ten opzichte van de toeleverancier worden afgedwongen, wordt de verjaringstermijn die geldt voor de koper ten opzichte van ons bevroren. De beperking tot subsidiaire aansprakelijkheid is niet van toepassing op schadeclaims door de koper als gevolg van opzettelijk of bewust roekeloos handelen, bij schade aan lichaam en geest, of bij letsel met de dood tot gevolg.

7.6 Wij zijn enkel aansprakelijk voor gebreken die ontstaan binnen één jaar na het leveren van de goederen. In geval van opzet of bewuste roekeloosheid of in geval van verwijtbare schade aan lichaam en geest, of bij letsel met de dood tot gevolg, geldt de wettelijke verjaringstermijn.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, tenzij ze zijn gebaseerd op bewuste roekeloosheid of opzet van onze kant, van onze wettelijke vertegenwoordigers, of van onze plaatsvervangende agenten, of als het gaat om schending van essentiële contractuele verplichtingen. Als essentiële contractuele verplichtingen gelden die afspraken, waarvan het nakomen noodzakelijk is voor het bereiken van het doel van het contract en waarvan de contractpartner redelijkerwijs erop vertrouwt en redelijkerwijs erop mag vertrouwen dat ze worden nagekomen.
Tenzij we van opzet worden beschuldigd, is onze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade, zijnde de voorzienbare, voor het contract typische schade.

8.2 Aansprakelijkheid voor schendingen van de etiketteringsverplichting die volgt uit de Verordeningen (EG) nr. 1829/2003 en 1830/2003 is uitgesloten, tenzij wij, onze wettelijke vertegenwoordigers, of onze plaatsvervangende agenten schuldig zijn aan opzet of bewuste roekeloosheid.

8.3 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op schade aan lichaam en geest, of bij letsel met de dood tot gevolg. De verplichte aansprakelijkheid volgens de wet ten aanzien van productaansprakelijkheid en elke aansprakelijkheid vanwege het niet voldoen aan de voorschriften van artikel 4 lid 2, eerste alinea onder a van Verordening (EG) nr. 767/2009 blijven eveneens onaangetast.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Wij blijven eigenaar van het geleverde product, tot het moment dat we alle betalingen waar we recht op hebben op basis van de huidige en toekomstige zakelijke relaties met de koper hebben ontvangen. Gedraagt de koper zich in strijd met de overeenkomst, waaronder maar niet uitsluitend het geval van betalingsachterstand, dan hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden en het gekochte product terug te nemen.

9.2 De koper is verplicht om het geleverde product op de juiste wijze te behandelen. In het bijzonder is hij verplicht om het voor eigen kosten naar behoren tegen de vervangingswaarde te verzekeren tegen brand-, water- en diefstalschade, tenzij het bestemd is voor onmiddellijke consumptie.

9.3 In het geval van beslaglegging, of bij andere ingrepen door derden, moet de koper ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. Worden de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verdediging van onze rechten niet (volledig) door de derde partij aan ons vergoed, dan is de koper aansprakelijk voor de door ons geleden schade.

9.4 De koper is gerechtigd om het aan hem geleverde product binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden. Koper is verplicht onverwijld alle vorderingen aan ons over te dragen, voor het bedrag van het definitieve factuurbedrag inclusief de wettelijk geldende omzetbelasting, die hij verkrijgt uit de wederverkoop aan zijn klanten of aan derden, ongeacht of het geleverde product al of niet verwerkt is doorverkocht. De koper blijft bevoegd om deze vorderingen ook na de overdracht te innen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen, blijft hierdoor onaangetast. Wij zullen niet tot inning van de vorderingen overgaan, zolang de koper ten opzichte van ons aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, geen betalingsachterstand heeft en in het bijzonder geen faillissement, (voorlopige) surséance van betaling of schuldsanering voor natuurlijke personen ten behoeve van de koper is aangevraagd en koper de betaling niet heeft stopgezet. Als dat echter wel het geval is, dan kunnen wij verlangen, dat de koper ons de toegewezen vorderingen en de daarbij horende debiteuren meldt, alle informatie verstrekt die nodig is voor de inning, de bijbehorende documenten overdraagt en de debiteuren (derden) op de hoogte stelt van de overdracht.

9.5 De verwerking van het te leveren product door de koper wordt altijd ten behoeve van ons uitgevoerd. Wordt het te leveren product verwerkt of gemengd met andere producten die niet van ons afkomstig zijn, dan verkrijgen wij het mede-eigendom van het nieuwe artikel, in de verhouding van de waarde van het geleverde product tot de andere producten die ermee zijn verwerkt of gemengd op het moment van verwerking of mengen. In het geval onze eigendom door vermenging dan wel door bestanddeelvorming of enige andere wijze van rechtswege tenietgaat, is de koper verplicht ten behoeve van ons een pandrecht te vestigen op de (nieuw) gevormde zaken. Voor het resultaat van verwerking of vermenging geldt verder hetzelfde als voor het onder voorbehoud geleverde artikel.

9.6 We zullen de voor ons geldende onderpanden, op verzoek van de koper, in zoverre vrijgeven, als de waarde van onze onderpanden de te garanderen vorderingen plus rente met meer dan 20% overschrijdt. Het is aan ons om de vrij te geven onderpanden te selecteren. Referentiewaarde is hierbij de marktprijs, of – mocht deze niet vast te stellen zijn – de aankoopprijs.

10. Gebruik als zaaigoed

Granen die niet uitdrukkelijk als zaden zijn verkocht, mogen op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland en Nederland niet als zaaigoed worden gebruikt. Dit moet bij verkoop of wederverkoop aan de koper worden meegedeeld.

11. Slotbepalingen

11.1 Alle geschillen die voortvloeien uit en in verband kunnen worden gebracht met het tussen ons en de koper gesloten contract zullen, naar onze keuze, worden beslecht door het door ons aangewezen scheidsgerecht of door gewone Rechtbank Gelderland, locatie Nijmegen . Vragen wij om een beslissing van het scheidsgerecht, dan zijn de samenstelling van het scheidsgerecht en de procedure volgens zijn arbitrageregels bepalend. Indien de koper een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, staat het de koper vrij om binnen een maand nadat wij ons op dit rechtskeuzebeding beroepen, voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

In het geval dat de koper voornemens is een rechtszaak tegen ons aan te spannen, zullen wij, op verzoek van de koper, ons keuzerecht tussen de gewone rechtbank en het scheidsgerecht in de precontentieuze fase, binnen een voor ons gestelde redelijke termijn, die ten minste drie werkdagen moet bedragen, uitoefenen. Doen wij hierover binnen de voor ons gestelde termijn geen uitspraak, dan gaat het keuzerecht over op de koper. Deze moet zijn keuze onmiddellijk en schriftelijk aan ons kenbaar maken.

11.2 Tenzij anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst, geldt onze vestigingsplaats als de plaats van uitvoering.

11.3 Op de volledige rechtsverhouding tussen ons en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.


BEST 3 Geflügelernährung GmbH Ringstraße 16 27239 Twistringen

Download onze AVVW in PDF-formaat:

Algemene verkoopvoorwaarden (09/2020) (NL)
Grootte: 74 KB